Verspronckweg Noord

stadium: 
Afgesloten

Locatie

Verspronckweg Noord
Verspronckweg 221
Haarlem
NL


Betreft:
Kort na de oplevering van het gereconstrueerde Noordelijk deel van de Verspronckweg vond daar op 23 april 2012 een ongeval met dodelijke afloop plaats. In het Haarlems Dagblad is hierover bericht. Door dit ongeval is de discussie rond de verkeersveiligheid in dit straatdeel weer opgelaaid.
>>>>>

april 2012 - De heer Verbruggen, buurtgenoot en bewoner van de Verspronckweg, heeft eind april hierover ingesproken bij de commissie Beheer. Hij verzocht o.a. op korte termijn veilige oversteekplaatsen bij de Mr. Cornelistraat en de Begastraat aan te brengen en ook snelheidsremmende maatregelen. Tijdens de vergadering stellen diverse raadsleden vragen aan wethouder van Doorn, maar hij wil geen toezeggingen doen voordat de feiten duidelijk zijn. In het verslag is hierover deze passage opgenomen.

juni 2012 - De heer van Holst, echtgenoot van het slachtoffer, komt in actie.
In e-mails naar de gemeente (o.a. aan wethouder van Doorn) uit hij zijn grote zorgen over de verkeers(on)veiligheid aldaar.
Als antwoord krijgt hij een teleurstellende brief van de wethouder, waarin ondermeer gesteld wordt dat de snelheid op de Verspronckweg niet afwijkt van de snelheid op vergelijkbare wegen. Ook wordt nogal schamper gedaan over mensen die een inspraakreactie geven op een ontwerp: zij zouden doorgaans tegen (een onderdeel van) het ontwerp zijn.

november 2012 - De heer van Holst komt nogmaals in actie.
Na het beschikbaar komen van (tamelijk verontrustende) meetgegevens inzake snelheden bepleit hij in een schrijven aan de wethouder nogmaals met klem snelheidsbeperkende maatregelen.

december 2012 - Wijkraad dringt aan op serieuze behandeling.
In een brief aan de commissie Beheer wordt gevraagd deze zaak opnieuw op de agenda te plaatsen.

december 2012 - De heer van Holst houdt voet bij stuk.
De wethouder antwoordt dat er naast snelheid nog diverse andere indicatoren zijn om de veiligheid te meten en dat alle indicatoren tesamen geen aanleiding zijn tot verdere maatregelen. De heer van Holst is het hier niet mee eens en dient hem van repliek.

februari 2013 - De heer Holst krijgt gedeeltelijk genoegdoening.
De heer Holst heeft DAS (rechtshulp) ingeschakeld. Uit het proces verbaal is gebleken dat de betrokken automobilist wel degelijk te hard heeft gereden.  De verzekering van de automobilist is bereid een schadevergoeding te betalen.

maart 2013 - Wijkraad dringt nogmaals aan op serieuze behandeling.
In de commissie Beheer wordt ons verzoek niet geagendeerd. Dus wordt in een brief aan de gemeenteraad  gevraagd deze zaak opnieuw op de agenda te plaatsen.

juni 2013 - Verspronckweg Noord voldoende veilig.
Aldus het college van B&W.

juli 2013 - Dossier voorlopig gesloten.
Bestuurlijk en politiek gezien is al het nodige gedaan en krijgen we geen gelijk.

januari 2014 - Dossier heropend.
De heer van Holst heeft een enquête georganiseerd bij omwonenden. Die vinden de verkeerssituatie massaal (zeer) verkeersonveilig. De bevindingen van de enquête zijn aangeboden aan wethouder Mulder, de opvolger van van Doorn. Het HD bericht hierover.

februari 2014 - van Holst opnieuw naar de commissie Beheer.
Zie artikel in HD (Premium).

maart 2014 - Wethouder Mulder neemt poolshoogte.
Zie artikel in HD (Premium). Over 3 maanden uitsluitsel.

maart 2014 - Snelheidscontrole: 131 maal te snel.
Zie artikel HD.

april 2014 - Veiligheidsaudit.
Hoe het op handen zijnde onderzoek naar de inrichting van de weg eruit ziet kunt u in dit schrijven van de gemeente lezen.

september 2014 - Veiligheidsaudit gepubliceerd.
Lees hier het volledige rapport. Er is nogal het een en ander aan te merken op het ontwerp. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de keuze voor deze oplossing destijds door de bewoners van harte is ondersteund.

oktober 2014 - Wethouder informeert Commissie Beheer.
Hier de brief van de wethouder Cora-Yfke Sikkema. Toezegging: een pot gele verf (voor het eind van het jaar) en nader overleg (wanneer?).

januari 2015 - Voostel gemeente.
Hier een voorstel van de gemeente met bijbehorende situatieschets. Het voorstel behelst een verkeersremmend middeneiland bij de mr Cornelisstraat.

februari 2015 - Gezamenlijke reactie van wijkraad en Fietsersbond.
Het voorstel van de gemeente omvat slecht een locatie, terwijl wellicht op meerdere plekken aanpassingen nodig/mogelijk zijn. Bovendien ziet het voorstel er niet erg logisch uit. We hebben onze bezwaren in een schrijven uiteen gezet. Ook de heer Verkooy (bewoner Verspronckweg) heeft ideeën met bijbehorende schets aangeleverd.

juni 2015 - Ontwerp voorgestelde variant.
Rekening houdend met besproken wensen en beschikbare middelen komt de gemeente tot de volgende variant. Deze variant wordt besproken met betrokkenen. (zie verslag) De conclusie is dat er gezien alle omstandigheden voldoende draagvlak is. De gemeente gaat hiermee aan de slag.

september 2015 - Voorlopig ontwerp.
Hier zijn de dempels weggelaten. Zie de aanbiedingsbrief en de schetsontwerpen maatvoering en rijcurve.
Die dempels lijken nu juist een wezenlijk onderdeel. Zie onze voorlopige reactie en het daarin genoemde ontwerp.

november 2015 - Ontwerp in de inspraak.
Het ontwerp is ongewijzigd ter inspraak voorgelegd. Dinsdag 17 november is er een inloopavond.

december 2015 - Inspraakreactie.
De wijkraad heeft de eenzelfde inspraakreactie ingediend met de volgende toevoeging: "Indien u ervoor kiest om geen verkeersdrempels aan te leggen, willen wij u verzoeken de wel genomen maatregelen te evalueren door middel van snelheidsmetingen op enkele wegvakken"

februari 2016 - En zo gaat het worden.
Hier het collegebesluit over het definitief ontwerp en de bijbehorende inspraaknotitie. Er komen geen drempels, wel metingen.

<<<<<

Reacties

Betreft voorstel oversteekplaats ter hoogte van de Mr. Cornelisstraat

Tot mijn grote verbazing las ik in het voorstel van de oversteekplaats dat er tevens verkeersdrempels worden aangebracht. Bij de twee inspraakavonden van de gemeente Haarlem zo ongeveer 8 jaar geleden m.b.t. de reconstructie van de Verspronckweg Noord kwam ook het onderwerp verkeersdrempels ter sprake. Hiertegen werd bezwaar gemaakt door de bewoners en wel om de volgende reden. De Verspronckweg is gelegen in de voormalige Schoterveenpolder. Het woord zegt het al de ondergrond van de Verspronckweg is gelegen op veengebied. Een bewoner zei letterlijk dat de Verspronckweg op een matras ligt. En dat is te voelen ook. Toen de Verspronckweg een slecht wegdek had en er een vrachtwagen voorbij reed voelde je het trillen in huis. Bij het huidige wegdek hebben we nergens last van. Op de bewuste avonden is toegezegd , mede op deze argumenten,  dat er geen verkeersdrempels aangebracht zou worden. Nu zijn ze weer gepland. Ik betwijfel of de huidige plannenmakers en wijkraad op de hoogte zijn van bovengenoemde discussie en argumenten. Derhalve is het gezien de toezegging van de gemeente tijdens de inspraakavonden niet in overeenstemming met de huidige voorstellen. Uitvoeren van de geplande voorstellen zal tot schade kunnen leiden van de woonhuizen en ten koste gaan van het woongenot. De verkeersdrempels moeten dan ook uit het plan geschrapt worden.

Met vriendelijke groet,
Gerard Hoppenbrouwer.