Kleverlaanzone

stadium: 
Lopend

Locatie

Kleverlaanzone Haarlem
NL


Betreft: Herontwikkeling en inrichting van het terrein omzoomd door Kleverlaan, Marnixstraat, Kweektuinstraat en Ter Spijtstraat, ook wel de Kweektuin genaamd. Tot medio 2013 (?) het domein van (zoals dat vroeger heette) de dienst Hout&Plantsoenen met hun kassen, kwekerij en kantoor, het Vogelopvangcentrum en spelende kinderen. En niet te vergeten de ruïne Huis ter Kleef.
>>>>>

september 2012 - Raad stelt gebiedsvisie vast.

Donderdagavond 20 september 2012 heeft de gemeenteraad de gebiedsvisie voor de Kleverlaanzone vastgesteld.

november 2012 - Hoe nu verder?
16/11 was er informele bijeenkomst voor 50 belangstellenden. Gebiedsvisie gaat worden omgezet in bestemmingplan. Er is weinig gemeentelijk budget. Invulling wordt overgelaten aan particulier initiatief. Hiervoor zijn meer dan 100 gegadigden. Om dat in goede banen te leiden is een beheersorganisatie noodzakelijk. De gemeente zoekt vrijwilligers met bestuurskracht, digitale kennis, financiële kennis en mensen die willen helpen om het gebied in te richten en te onderhouden.

december 2012 - UW KLEVERLAANZONE, AAN DE SLAG!
Uit een e-mail van de gemeentelijke programmamanager:
Op vrijdag 16 november zijn we informeel bij elkaar gekomen. Ik heb u deze avond op de hoogte gebracht van de huidige stand van zaken en verteld dat de tijd is aangebroken om de plannen vorm te geven. Dat willen we, net zoals in de ideeënfase, samen doen met u, gebruikers, bewoners en ondernemers.
Binnen het bestuur is er veel waardering voor de manier waarop u meegedacht hebt over de gebiedsvisie en in het bijzonder de nieuwe invulling van de stadskweektuin. We willen u daarom graag meenemen in de uitvoering van de plannen in de nieuwe gebiedsvisie. De eerste stap is om een bestuur op te richten met mensen die zich verbonden voelen met de stadskweektuin en gemotiveerd zijn om samen met verschillende partijen de realisatie van het deel stadskweektuin in ‘uw kleverlaanzone’ tot stand te brengen.
Net als de eerste ideeënfase een experiment is geweest, is dit ook voor de gemeente Haarlem een nieuwe manier van samenwerking. Natuurlijk zullen wij als gemeente duidelijke kaders stellen, maar verder blijven we zoveel mogelijk op afstand.
Wilt u op vrijwillige basis een actieve rol vervullen in de realisatie van de plannen? Hebt u de kwaliteit in huis en slagvaardigheid om de ideeën naar een hoger plan te tillen?
Waarop onze voorzitter Adriaan van Boheemen zich onmiddellijk heeft opgegeven. Nu maar afwachten.

februari 2013 - Concept bestemmingsplan Bomenbuurt.
In een schrijven van 14 februari geeft de gemeente het (overwegend consoliderend)  bestemmingsplan Bomenbuurt vrij voor inspraak. In dit bestemmingsplan wordt ruimte geboden aan de gebiedsvisie Kleverlaanzone. Voor de die hards hier meer details over dit bestemmingsplan.

februari 2013 - VoorbereidingsCommissie Kleverlaanzone 5 maart van start.
Zie de uitnodiging.

maart 2013 - Eerste bijeenkomst VoorbereidingsCommissie (VC) vond plaats op 5 maart.
Eerst een kennismakingsrondje. Gelegenheidsvoorzitter Arnoud Kuiper (projectleider Haarlem) wil het trekkerschap overdragen. De VC neemt een half jaar de tijd om via een te definiëren procesaanpak te komen tot een plan van aanpak, dat moet leiden tot een soort bestuursgroep en een voorstel aan het college. Uitgangspunt hierbij is dat de gemeente er zo weinig mogelijk tijd en geld in wil steken. Op zich een nogal vernieuwend experiment. Lees hier het verslag.
En twee weken later de VC#2 van 19 maart.

maart 2013 - Zienswijze op concept bestemmingsplan Bomenbuurt.
De Kleverlaanzone ligt ingeklemd tussen de wijken Frans Hals en Kleverpark aan de zuidzijde en Bomenbuurt aan de noordzijde. Bij de update van het (overwegend consoliderend) bestemmingsplan Bomenbuurt wordt ook aandacht besteed aan de invulling van de Kleverlaanzone. Dat is van belang voor alle aangrenzende wijken, omdat hier juridische kaders getseld worden. De wijkraden Frans Hals en Kleverpark hebben gezamenlijk hun zienswijze op dit deel van het bestemmingsplan bij de gemeente ingediend.

april 2013 - VoorbereidingsCommissie #3.
Nadere beschouwing over voorkeursfuncties en financiën in de VC#3 van 2 april.

mei/juni 2013 - Voorbereidingscommissie op stoom.
De VC is diverse malen bijeen geweest. Er is flink gebrainstormd en geschreven, maar er zijn nog geen stukken rijp voor publicatie.

juli 2013 - Klankbordgroep bijgepraat.
Op 27 juli heeft de VoorbereidingsCommissie de stand van dat moment gedeeld met de Klankbordgroep, die in het voortraject betrokken was bij het opstellen van de gebiedsvisie . Een belangrijk document daarbij was het ontwerp, voor zover ingevuld. Van deze bijeenkomst is een verslag beschikbaar.

oktober 2013 - Extra tijd.
De VoorbereidingsCommissie krijgt 2 maanden extra t.b.v. het Duurzaamheidscentrum. De rapportage naar B&W wordt nu dus 1 december. Stadsherstel is toch weer in beeld voor koop/restauratie/exploitatie van het oude gebouw. Wordt wel gezien als een solide partner, zodat er straks niet toch stiekem een super in zit. Alle opbrengsten (verkoop en verhuur) komen ten goede aan het gebied.

december 2013 - Plan bijna gereed.
De VoorbereidingsCommissie presenteert 9/12 hun plan aan de raadsleden. 12/12 is de commissie Ontwikkeling aan zet. Daarna besluit van B&W.
Er komt een Toelatingscommissie. (2 x VC, 2 x Vastgoed) Daar worden de criteria geformuleerd en een opzet tot beheersorganisatie (tijdelijk en definitief) gemaakt. Nu: Spaarnelanden en SRO zijn weg. LostLemon heeft belangstelling te huren zodat er in elk geval tijdelijk inkomsten zijn.

januari 2014 - Plan goedgekeurd door B&W en de gemeenteraad.
B&W en de raad zijn akkoord met het “plan voor de herontwikkeling van de stadskweektuin” van oktober 2013. Wethouder Cassee geeft de VoorbereidingsCommissie (VC) een ½ jaar om de beheersorganisatie op te zetten.
Opmerkelijk: Real Tennis Club Huis ter Kleef kwam ineens (als donderslag bij heldere hemel) opdagen in de commissie Ontwikkeling met de mededeling dat ze toch nog mogelijkheden zagen de kaatsbaan te kopen. Cassee gaat nog wel met ze praten, maar hun kansen worden niet hoog ingeschat.
Stadsherstel is wel weer in beeld als koper, maar de vraag is of ze kunnen/willen voldoen aan de in het plan geformuleerde criteria. Zo niet, dan moet naar een andere koper worden omgezien. Jammer, want Stadsherstel staat zeer goed aangeschreven bij dit soort projecten.
De ToelatingsCommissie (subcommissie van de VC) gaat voort met de selectie van gegadigden voor de diverse functies op het terrein.
De komende 2 jaar zijn een soort transitieperiode, waarin wel zoveel mogelijk huurpenningem moeten worden gegenereerd door partijen die vast aan de slag willen. Ook zullen de nodige werkzaamheden (hek- en graafwerk) een aanvang moeten nemen.


<<<<<